Z dnia 2002-10-08

 • 9295/2002/III - 2002-10-08
  Powierzenia Sekretarzowi Miasta zadań określonych w ustawie - Ordynacja wyborcza do rad powiatów i sejmików województwa w wyborach do Rady Miasta Gdyni

 • 9296/2002/III - 2002-10-08
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wykonanie przyłączenia do zewnętrznej sieci wodociągowej punktu poboru wody na skwerze ks.Mówińskiego

 • 9297/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie oczyszczania Pomnika Gdyńskich Harcerzy

 • 9298/2002/III - 2002-10-08
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usług całorocznych konserwacji, eksploatacji i napraw awaryjnych oświetlenia ulic, placów i schodów będących własnością Gminy Miasta Gdyni

 • 9299/2002/III - 2002-10-08
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usług całorocznych utrzymania, konserwacji, napraw bieżących szaletów miejskich na terenie miasta Gdyni

 • 9300/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu 'Przebudowa układu drogowego związanego z budową osiedla 'Dominium Gdyńskie'

 • 9301/2002/III - 2002-10-08
  zwrotu kosztów remontu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 50

 • 9302/2002/III - 2002-10-08
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. 'Imisja hałasu drogowego po modernizacji ulicy Świętojańskiej'

 • 9302/2002/III - 2002-10-08
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. 'Imisja hałasu drogowego po modernizacji ulicy Świętojańskiej'

 • 9303/2002/III - 2002-10-08
  pokrycia kosztów szkolenia nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych realizujących program 'Internet w każdej szkole'

 • 9304/2002/III - 2002-10-08
  dofinansowania kosztów pobytu w gdyńskich placówkach oświatowych uczniów oraz opiekunów w ramach współpracy międzynarodowej

 • 9305/2002/III - 2002-10-08
  okresowego zwolnienia z części opłat czynszowych lokatora mieszkającego w budynku Zespołu Szkół Nr 12

 • 9306/2002/III - 2002-10-08
  wykonania uchwały Rady Miasta Gdyni dotyczącej udzielenia pomocy polskiej rodzinie z Kazachstanu - Państwu Goławskim

 • 9307/2002/III - 2002-10-08
  zmiany treści uchwały nr 7573/2002/III ZMG z dnia 27.02.2002r. oraz uchwały nr 7642/2002/III z dnia 05.03.2002 r. dotyczącej przekazania dotacji dla SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań związanych z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • 9308/2002/III - 2002-10-08
  akceptacji rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na II etap remontu kapitalnego połaci dachowej budynku użytkowanego przez Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej

 • 9309/2002/III - 2002-10-08
  robót dodatkowych związanych z częściową wymianą stolarki okiennej w budynku użytkowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni przy ul. Harcerskiej 4

 • 9310/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników OPEC Sp. z o.o

 • 9311/2002/III - 2002-10-08
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Dantyszka 8

 • 9312/2002/III - 2002-10-08
  ustalenia wykazu oraz warunków oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Dantyszka 2 i 4 oraz Ramułta 33

 • 9313/2002/III - 2002-10-08
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Raduńskiej 17

 • 9314/2002/III - 2002-10-08
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Piaskowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9315/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie projektu i przygotowanie do druku materiałów informacyjno - promocyjnych

 • 9316/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na naświetlenia i druk karty okolicznościowej promującej uroczystość wręczenia Gdyni Nagrody Europy

 • 9317/2002/III - 2002-10-08
  zamieszczenia reklamy Tall Ships’ Races Gdynia’2003 w magazynie 'Traditional Boats & Tall Ships'

 • 9318/2002/III - 2002-10-08
  zakupienia autorskich praw majątkowych do materiału fotograficznego do folderu turystycznego 'Gdynia miasto pod szczęśliwą gwiazdą'

 • 9319/2002/III - 2002-10-08
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach oświetlenia ulic w 2002 r

 • 9320/2002/III - 2002-10-08
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę oświetlenia ulicy Starogardzkiej

 • 9321/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłączenia do zewnętrznej sieci wodociągowej punktu poboru wody na skwerze ks. Mówińskiego

 • 9322/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu - Droga Różowa etap II i II a

 • 9323/2002/III - 2002-10-08
  uruchomienia środków finansowych przeznaczonych w konkursie 'Bezpieczna dzielnica' na realizację zadania: 'Twój dzielnicowy'

 • 9324/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na druk ulotek

 • 9325/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na druk plakatów i ulotek

 • 9326/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na druk ulotek

 • 9327/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na organizację festynu rodzinnego

 • 9328/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie projektu technicznego instalacji monitoringu na Chwarznie.

 • 9329/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na organizację festynu rodzinnego

 • 9330/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie podkładów geodezyjnych obejmujących okolice ulicy Apollina oraz Amona

 • 9331/2002/III - 2002-10-08
  zmiany treści uchwały nr 8601/02/III dotyczącej przekazania dotacji dla SP ZOZ Ośrodka Profiilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadania związanego z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • 9332/2002/III - 2002-10-08
  unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie syreny elektrycznej

 • 9333/2002/III - 2002-10-08
  opłaty za energię elektryczną pobieraną przez syreny alarmowe miasta Gdyni

 • 9334/2002/III - 2002-10-08
  zlecenia ustawienia bariery z krawężników na skwerze przy ul. Śląskiej

 • 9335/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykoszenie nieużytków przy ul. Apollina

 • 9336/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

 • 9337/2002/III - 2002-10-08
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Rolniczej, Witomińskiej, Kieleckiej i Konwaliowej

 • 9338/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Rady Miasta Gdyni oraz kandydatach na Prezydenta Miasta Gdyni w wyborach zarządzonych na dzień 27.10.br

 • 9339/2002/III - 2002-10-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na wykonanie stoiska targowego w związku z udziałem Miasta w Międzynarodowych Targach Turystycznych 'Tour Salon' w Poznaniu

 • 9340/2002/III - 2002-10-08
  Zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu uli. Władysława IV z ul. Wójta Radtkego

 • 9341/2002/III - 2002-10-08
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu : Ulica Gulgowskiego.

 • 9342/2002/III - 2002-10-08
  Zatwierdzenie wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania 'budowa ciągu pieszo - jezdnego od ul. Unruga .

 • 9343/2002/III - 2002-10-08
  Akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej

 • 9344/2002/III - 2002-10-08
  Zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na jesienną zbiórkę liści

 • 9345/2002/III - 2002-10-08
  Wyrażenia zgody na przeprowadzenie w 2002 r. szczepień profilaktycznych

 • 9346/2002/III - 2002-10-08
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizacje zadania z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez przedstawienie teatralne

 • 9347/2002/III - 2002-10-08
  Ogłoszenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów nie działających w ramach osiągnięcia zysku na realizacje zadania : prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 08.10.2002