Z dnia 2002-08-27

 • 8952/2002/III - 2002-08-27
  zakupu 150 egzemplarzy medalu okolicznościowego upamiętniającego Rok Eugeniusza Kwiatkowskiego

 • 8953/2002/III - 2002-08-27
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście festynu dla dzieci pn. 'Wyspa Skarbów'

 • 8954/2002/III - 2002-08-27
  powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 34 i 40, Zespołu Szkół Odzieżowych, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1,2, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 oraz Przedszkola Samorządowego Nr 14

 • 8955/2002/III - 2002-08-27
  dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Nr 14 do Sztutowa na uroczystości 63 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej

 • 8956/2002/III - 2002-08-27
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie adaptacji pomieszczeń wydzielonych na dwie świetlice socjoterapeutyczne w budynku Zespołu Szkół Nr 14 oraz przy ul. Morskiej 89

 • 8957/2002/III - 2002-08-27
  przyznania premii za II kwartał 2002 r. dla Dyrektora SP ZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

 • 8958/2002/III - 2002-08-27
  ustalenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni

 • 8959/2002/III - 2002-08-27
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zapotocznej 12 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 8960/2002/III - 2002-08-27
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Starogardzkiej 10 - 12 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony

 • 8961/2002/III - 2002-08-27
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. I Armii Wojska Polskiego 26

 • 8962/2002/III - 2002-08-27
  dołączenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Miętowej 111

 • 8963/2002/III - 2002-08-27
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o pow. 8,7 m2 zlokalizowanego w hali płaskiej (boks nr 265)

 • 8964/2002/III - 2002-08-27
  wystąpienia o decyzje o pozwolenie na budowę wymiany słupów trakcyjno - oświetleniowych w ul. Morskiej

 • 8965/2002/III - 2002-08-27
  zawarcia umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakładem Rehabilitacji Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych skierowanych dla osób z chorobami parkinsona

 • 8966/2002/III - 2002-08-27
  udzielenia zamówienia publicznego na druk informacji Prezydenta Miasta o okręgach wyborczych do Rady Miasta Gdyni zarządzonych na dzień 27.10.2002 r.

 • 8967/2002/III - 2002-08-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie robót związanych z oceną stanu technicznego kanałów deszczowych

 • 8968/2002/III - 2002-08-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie remontu masztów flagowych usytuowanych przy Pomniku Gdyńskich Harcerzy oraz pomalowanie białym cementem pomnika

 • 8969/2002/III - 2002-08-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu nowych nasadzeń wraz z inwentaryzacją drzewostanu Miasta Gdyni

 • 8970/2002/III - 2002-08-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących podział działek związanych z projektowanym zbiornikiem retencyjnym Krykulec na potoku Źródło Marii

 • 8971/2002/III - 2002-08-27
  zlecenia uporządkowania skweru przy ul. Stawnej w Gdyni

 • 8972/2002/III - 2002-08-27
  akceptacji treści aneksu do umów na bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz oczyszczanie ręczne na terenie miasta Gdyni

 • 8973/2002/III - 2002-08-27
  zmiany uchwały nr 7814/2002/ dotyczącej użyczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rolniczej

 • 8974/2002/III - 2002-08-27
  zabezpieczenia technicznego imprezy 'Wielki finał lata z radiem', która odbędzie się 31.08.br. na Skwerze Kościuszki

 • 8975/2002/III - 2002-08-27
  zmiany uchwały nr 7970/02/III dotyczącej zawarcia umowy na dostawę gazu do zniczy przy pomniku Gdyńskich Harcerzy i krzyżu - Ofiar Grudnia 1970 roku

 • 8976/2002/III - 2002-08-27
  zakupu piór dla najlepszych absolwentów III LO w Gdyni, którzy uzyskali dyplom 'Matury Międzynarodowej'

 • 8977/2002/III - 2002-08-27
  Wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod działalność Pomorskiego Parku Technologicznego przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 8978/2002/III - 2002-08-27
  Zatwierdzenie wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania: ' sieć wodociągowa wzdłuż ulicy Wiczlińskiej'

 • 8979/2002/III - 2002-08-27
  Zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na urządzenie skweru rekreacyjnego położonego przy ul. Strażackiej

 • 8980/2002/III - 2002-08-27
  Przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Władysław IV z ul. Wójta Ratkego

 • 8981/2002/III - 2002-08-27
  Przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na budowę sygnalizacji na przejściu dla pieszych przez ul. Władysław IV w rejonie ul. Kilińskiego

 • 8982/2002/III - 2002-08-27
  Udzielenie zamówienia publicznego do 3.000 EURO na pełnienie funkcji inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania 'Zabezpieczenie skarpy i wykonanie schodów terenowych od ul. Czeladniczej'

 • 8983/2002/III - 2002-08-27
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizacje imprezy pod nazwą 'Gdynia bez promili, to bezpieczna Gdynia'

 • 8984/2002/III - 2002-08-27
  Wystąpienie Gminy Gdynia z wnioskiem o dofinansowanie projektu 'Organizacja i wyposażenie laboratoriów badawczo diagnostycznych Modułu Biotechnologii i Ochrony Środowiska Pomorskiego Parku Technologicznego'

 • 8985/2002/III - 2002-08-27
  Wykonania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej pod budowę zapory wodnej zbiornika retencyjnego Krykulec na potoku Źródło Marii

 • 8986/2002/III - 2002-08-27
  Zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gdynia i 'VECTOR' Sp. o.o. określającego plany inwestycyjne przedsiębiorcy

 • 8987/2002/III - 2002-08-27
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: ulica Gulgowskiego'.

 • 8988/2002/III - 2002-08-27
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2002

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 27.08.2002