Z dnia 2002-07-30

 • 8744/2002/III - 2002-07-30
  Przyjęcia Regulaminu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

 • 8745/2002/III - 2002-07-30
  Zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ulicy Zielonej odcinek od ul. Płk. Dąbka do pętli autobusowej Babie Doły

 • 8746/2002/III - 2002-07-30
  Ustalenia opłat 20 letnich za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy komunalnych w Gdyni

 • 8747/2002/III - 2002-07-30
  Udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie wydzielenia geodezyjnego trzech działek położonych przy ulicy Myśliwskiej w Gdyni

 • 8748/202/III - 2002-07-30
  Udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie dokumentacji projektowej 'Kanalizacja deszczowa w ul. Heweliusza w Gdyni z odprowadzeniem wód opadowych do studni chłonnych

 • 8749/2002/III - 2002-07-30
  Przygotowania numeru monograficznego miesięcznika 'Spotkania z Zabytkami' poświęconego zabytkom Gdyni

 • 8750/2002/III - 2002-07-30
  Wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gdynia położonego przy ul. Pomorskiej 12

 • 8751/2002/III - 2002-07-30
  Wykonania grawerowanych dyplomów dla dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych odchodzących na emeryturę

 • 8752/2002/III - 2002-07-30
  Powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 42, 43, 47, 48, 49, 50 i 51 w Gdyni

 • 8753/2002/III - 2002-07-30
  Zwrotu poniesionych kosztów przygotowania dokumentacji adaptacji budynku przedszkola Samorządowego Nr 5 dla potrzeb Zespołu Edukacyjnego 'Euroschool'

 • 8754/2002/III - 2002-07-30
  Dołączenia nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego 141

 • 8755/2002/III - 2002-07-30
  Dołączenia nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Makuszyńskiego 16

 • 8756/2002/III - 2002-07-30
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na 5 lat

 • 8757/2002/III - 2002-07-30
  Zakupu 20 egzemplarzy książki O. Józefa Kroka z Gdyni pt: 'Igranie z lewiatanem'

 • 8758/2002/III - 2002-07-30
  Dofinansowania wydania książki pt: 'Cztery poematy' autorstwa prof. Kazimierza Sopucha z Gdyni

 • 8759/2002/III - 2002-07-30
  Dofinansowania wydania tomiku poetyckiego pt: 'Korale' autorstwa Jolanty Kmieć - Sabury z Gdyni

 • 8760/2002/III - 2002-07-30
  Zmiany uchwały Zarządu Miasta Gdyni nr 7275/2002/III z 5 lutego 2002r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2002r.

 • 8761/2002/III - 2002-07-30
  Zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2002

 • 8762/2002/III - 2002-07-30
  Zmiany uchwały Zarządu Miasta Gdyni nr 7109/2002/III z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2002r.

 • 8763/2002/III - 2002-07-30
  Szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Gdyni na 2003 rok

 • 8764/2002/III - 2002-07-30
  Przeniesienia praw wynikających z umowy dzierżawy nr MG/193/2001 na grunt będący własnością Gminy Miasta Gdyni położony przy ul. Harcerskiej

 • 8765/2002/III - 2002-07-30
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Suchej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8766/2002/III - 2002-07-30
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Suchej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8767/2002/III - 2002-07-30
  Przeniesienia praw wynikających z umowy dzierżawy nr TG/149/85 zawartej na grunt położony przy ul. Rybaków będący własnością Gminy Miasta Gdyni

 • 8768/2002/III - 2002-07-30
  Przeniesienia praw wynikających z umowy dzierżawy nr TG/149/85 zawartej na grunt położony przy ul. Żeliwnej 19 będący własnością Gminy Miasta Gdyni

 • 8769/2002/III - 2002-07-30
  Nieodpłatnego przekazania czterech bezodpływowych kabin sanitarnych typu VoCo oraz szaletu kontenerowego typu KS.2-2 w wersji publicznej będących na stanie majątkowym zakładu budżetowego ABK - 5

 • 8770/2002/III - 2002-07-30
  Akceptacji trybu zamówienia publicznego o wartości do 3000 EURO na dokonanie opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej adaptowanych pomieszczeń po byłym Przedszkolu Samorządowym Nr 17 w budynku przy ul. Morskiej 93 w Gdyni na 6 mieszkań komunalnych

 • 8771/2002/III - 2002-07-30
  powierzenia Zespołowi Szkół nr 8 realizacji zadania pod nazwą 'Wakacje bez ryzyka dla dzieci z gdyńskich rodzin'

 • 8772/2002/III - 2002-07-30
  Zamówienia publicznego w trybie do 3000 EURO na wykonanie tłumaczenia z języka angielskiego na język polski dokumentu 'Agenda 22'

 • 8773/202/III - 2002-07-30
  Wykonania w Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych dla gdyńskich placówek oświatowych, które zmieniły nazwę, zostały powołane lub włączone w skład zespołu z dniem 1 września 2002r.

 • 8774/2002/III - 2002-07-30
  Wyrażenia zgody na przeprowadzenie specjalistycznej ekspertyzy instalacji elektrycznej zasilającej zespoły komputerowe w budynku Urzędu Miasta uwzględniającą możliwość wprowadzenia dodatkowego stopnia zabezpieczenia przed przepięciami o wartości do 3000 EURO oraz zatwierdzenia wyboru oferenta

 • 8775/2002/III - 2002-07-30
  Przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 na budowę sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej - Wolności wraz z koordynacją sygnalizacji z istniejącą sygnalizacją na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Morską

 • 8776/2002/III - 2002-07-30
  Przyznania dotacji a realizacje prac konserwatorskich przy obiektach o wartościach kulturowych podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysków

 • 8777/2002/III - 2002-07-30
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie zlecenia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ulicy Świętojańskiej - etap I

 • 8778/2002/III - 2002-07-30
  Wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie prac geodezyjnych na terenach leśnych, leżących w pasie przebiegu projektowanej Trasy Kwiatkowskiego - III przedsięwzięcie

 • 8779/2002/III - 2002-07-30
  Wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację zadania pn: 'Opracowanie wyników badań stężeń zanieczyszczeń powietrza, wykonywanych przez Fundację ARMAAG za pomocą urządzenia DOAS, na skrzyżowaniu ul. Świętojańskiej i Alei Marszałka Piłsudskiego

 • 8780/2002/III - 2002-07-30
  Udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na roboty dodatkowe w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni

 • 8781/2002/III - 2002-07-30
  Wyrażenia zgody na wykonanie przeglądów technicznych i napraw samochodów służbowych Straży Miejskiej marki Lublin, Polonez o wartości do 3000 EURO dla potrzeb UM Gdyni w 2002r. oraz zatwierdzenia wyboru oferenta

 • 8782/2002/III - 2002-07-30
  Ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 126 o pow. 16,99 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 8783/2002/III - 2002-07-30
  Ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Biskupa Dominika 8 - 14 o pow. 28,84 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 8784/2002/III - 2002-07-30
  Ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej 132 o pow. 47,82 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 8785/2002/III - 2002-07-30
  Ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 126 o pow. 22,59 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 8786/2002/III - 2002-07-30
  Ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 80 - 86 o pow. 165,80 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 8787/2002/III - 2002-07-30
  Zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 EURO na remont nawierzchni ul. Morskiej na odcinku od nr 306 do granicy administracyjnej miasta Gdyni - kierunek Rumia

 • 8788/2002/III - 2002-07-30
  Wyboru wykonawcy aktualizacji mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych terenu w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 8789/2002/III - 2002-07-30
  Ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 75 o pow. 346,80 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 8790/2002/III - 2002-07-30
  Ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Biskupa Dominika 8 - 14 o pow. 114,67 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 8791/2002/III - 2002-07-30
  Ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 126 o pow. 38,61 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 8792/2002/III - 2002-07-30
  Udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wydanie biuletynu Rady Dzielnicy Orłowo

 • 8793/2002/III - 2002-07-30
  Zmiany treści uchwały Zarządu Miasta Gdyni nr 7572/2002/III z 27.02.2002r. w sprawie przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii w 2002r.

 • 8794/2002/III - 2002-07-30
  Zmiany treści umowy nr MG nr 24/2002 z dnia 26 lipca 2002r. dotyczącej użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Placu Grunwaldzkim

 • 8795/2002/III - 2002-07-30
  Użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy Al. Zjednoczenia

 • 8796/2002/III - 2002-07-30
  Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup drukarki formatu A0 dla potrzeb Wydziału Urbanistyki

 • 8797/2002/III - 2002-07-30
  Wyrażenia zgody na zlecenie wykonania napraw wyposażenia Parku Marysieńki w Gdyni

 • 8798/2002/III - 2002-07-30
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na oczyszczenie dróg miasta Gdyni w okresie od 01.08.2002r. do 31.10.2002r. w rejonie II

 • 8799/2002/III - 2002-07-30
  Zatwierdzenia zamówienia publicznego do kwoty 3000 EURO na oczyszczenie z piasku i zanieczyszczeń ulic Starodworcowej oraz Opata Hackiego w Gdyni

 • 8800/2002/III - 2002-07-30
  Zatwierdzenia wyniku zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację skweru przy ul. Śląskiej róg Witomińskiej w Gdyni

 • 8801/2002/III - 2002-07-30
  Udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na najem gruntu niezabudowanego pod budowę oświetlenia w ulicy Skarbka

 • 8802/2002/III - 2002-07-30
  Wystawienia spektaklu pt; 'Sen Nocy Letniej' W. Szekspira na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni - w dniach 3 i 4 sierpnia 2002r. w ramach części gdyńskiej VI Festiwalu Szekspirowskiego organizowanego przez Fundację Theatrum Gedanense z Gdańska

 • 8803/2002/III - 2002-07-30
  Dofinansowania wydania książki pt; 'Gdyńskie cmentarze. Twórcy miasta, portu i floty' autorstwa Wiesławy Kwiatkowskiej i Małgorzaty Sokołowskiej z Gdyni

 • 8804/2002/III - 2002-07-30
  Dofinansowania wydania książki pt: 'Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic kresu między wojennego autorstwa dr Marii Jolanty Sołtysik z Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 30.07.2002