Z dnia 2002-07-16

 • 8634/202/III - 2002-07-16
  Organizacji koncertu zespołów folklorystycznych na Scenie Letniej Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni - Orłowie w dniu 26 lipca 2002r.

 • 8635/2002/III - 2002-07-16
  Wydania materiałów informacyjnych do wystawy twórczości artysty plastyka Roberta Sochackiego pt: 'Dotknięci - Oczyszczeni', Galerii Na Piasku przy Scenie Letniej Teatru Miejskiego im. Gombrowicza w Gdyni - Orłowie, w lipcu i sierpniu br.

 • 8636/2002/III - 2002-07-16
  Zwrotu kosztów remontu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gdynia położonego przy ul. Żeromskiego 36

 • 8637/002/III - 2002-07-16
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie zlecenia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ulicy Świętojańskiej - etap I

 • 8638/2002/III - 2002-07-16
  Udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie 'Studium historycznego i kompozycyjnego zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego z folwarkiem w Małym Kacku - koncepcja planu rewaloryzacji'

 • 8639/2002/III - 2002-07-16
  Wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji 'Modernizacja ul. J. Wiśniewskiego - Przebudowa toru 84 stacji Gdynia port'

 • 8640/2002/III - 2002-07-16
  Wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30 000 EURO na wykonanie zadania: 'Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne oraz budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 37 w Gdyni Wiczlinie'

 • 8641/2002/III - 2002-07-16
  Zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: 'budowa ulicy Myśliwskiej w Gdyni'

 • 8642/2002/III - 2002-07-16
  Zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: 'budowa ulicy Powstania Wielkopolskiego w Gdyni'

 • 8643/2002/III - 2002-07-16
  Zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie Projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w dzielnicy 'Meksyk' uwzględniającego rejon w kwadracie pomiędzy ulicami: Północna, Przemysłowa, Pucka i torami kolejowymi PKP Gdynia - Chylonia

 • 8644/2002/III - 2002-07-16
  Wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na wykonanie zadania: 'budowa ulicy Dembińskiego - I etap w Gdyni'

 • 8645/2002/III - 2002-07-16
  Wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: 'budowa ulicy Dembińskiego I etap w Gdyni'

 • 8646/2002/III - 2002-07-16
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: 'Budowa ulicy Żółkiewskiego'

 • 8647/2002/III - 2002-07-16
  Udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie wydzielenia terenu pod ul. Gulgowskiego z działki będącej własnością prywatną

 • 8648/2002/III - 2002-07-16
  Udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wydanie ulotki informacyjnej o rozmieszczeniu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla Rady Dzielnicy Śródmieście

 • 8649/2002/III - 2002-07-16
  Wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Al. Zwycięstwa 291

 • 8650/2002/III - 2002-07-16
  Zamówienia w trybie do 3000 EURO na wykonanie wizytówek multimedialnych

 • 8651/2002/III - 2002-07-16
  Nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do ułamkowej części wprawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego

 • 8652/2002/III - 2002-07-16
  Dołączenia nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Raduńskiej 17

 • 8653/2002/III - 2002-07-16
  Zmiany uchwały Zarządu Miasta Gdyni nr 8202/2002/III z dnia 21 maja 2002r. dotyczącej zatwierdzenia wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 30 000 EURO na wycenę nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • 8654/2002/III - 2002-07-16
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 168B przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8655/2002/III - 2002-07-16
  Rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntu położonego w Gdyni przy ul. Łużyckiej

 • 8656/2002/III - 2002-07-16
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 9 lat

 • 8657/2002/III - 2002-07-16
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gen. Maczka przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8658/2002/III - 2002-07-16
  Zmiany uchwały o ustaleniu wykazu oraz warunków oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Maciejewicza 13

 • 8659/2002/III - 2002-07-16
  Poręczenia na zarobkowe wykonywanie transportu drogowego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

 • 8660/2002/III - 2002-07-16
  Poręczenia na zarobkowe wykonywanie transportu drogowego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

 • 8661/2002/III - 2002-07-16
  Poręczenia na zarobkowe wykonywanie transportu drogowego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.

 • 8662/2002/III - 2002-07-16
  Zmiany uchwały Zarządu Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia projektu wydatkowania środków dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana na rok 2002

 • 8663/2002/III - 2002-07-16
  Ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu

 • 8664/2002/III - 2002-07-16
  Przyznania premii za II kwartał 2002r. dla Dyrektora SPZOZ Ośrodka profilaktyki i Terapii Uzależnień Jadwigi Laskowskiej

 • 8665/2002/III - 2002-07-16
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3000 EURO na realizację w okresie wakacyjnym zadania pod nazwą 'Grupa rozwojowa dla młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią'

 • 8666/2002/III - 2002-07-16
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3000 EURO na przeprowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych

 • 8667/2002/III - 2002-07-16
  Powierzenia Komendzie Miejskiej Policji realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gdyni

 • 8668/2002/III - 2002-07-16
  Uruchomienia środków finansowych na nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla wyróżniających się gdyńskich policjantów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.07.2002