Z dnia 2002-07-09

 • 8595/2002/III - 2002-07-09
  Wypłacenia odszkodowania p. Zenonowi Magerle za obrażenia poniesione w wyniku upadku na nieodśnieżonym chodniku

 • 8596/2002/III - 2002-07-09
  Zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na urządzenie skweru rekreacyjnego położonego przy ul. Śląskiej róg Witomińskiej

 • 8598/2002/III - 2002-07-09
  Opinii dotyczącej przebiegu dróg wojewódzkich na obszarze miasta Gdyni

 • 8599/2002/III - 2002-07-09
  Zmian w treści załącznika nr 1 do uchwały nr 7929/02/III Zarządu Miasta Gdyni z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz placówek wychowawczych w roku 2002

 • 8600/2002/III - 2002-07-09
  Zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały nr XX/649/00 Rady Miasta Gdyni z 28 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków za wysługę lat dla pracowników pedagogicznych samorządowych placówek oświatowych,

 • 8601/2002/III - 2002-07-09
  Dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań związanych z wykonywaniem zadań Gminnego Programu Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2002r.

 • 8602/2002/III - 2002-07-09
  Zamówienia czyszczenia elewacji budynku UM Gdyni o wartości do 3000 EURO

 • 8603/2002/III - 2002-07-09
  Udzielenia zamówienia do kwoty 3000 EURO na druk emblematów do oznakowania pojazdów osób niepełnosprawnych

 • 8604/2002/III - 2002-07-09
  Akceptacji rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30 000 EURO na montaż dźwigu osobowego z przebudową klatki schodowej w budynku użytkowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Śródmieście' Spółkę z o.o. w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14

 • 8605/2002/III - 2002-07-09
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8606/2002/III - 2002-07-09
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8607/2002/III - 2002-07-09
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gdynia położonej w dyni przy ul. Ledóchowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 9 lat

 • 8608/2002/III - 2002-07-09
  Rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdyni przy ul. Osada Kolejowa i Morskiej

 • 8609/2002/III - 2002-07-09
  Rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdyni przy ulicy Bolesława Krzywoustego

 • 8610/2002/III - 2002-07-09
  Rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdyni przy ul. Hutniczej 35

 • 8611/2002/III - 2002-07-09
  Rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdyni przy ulicy Łużyckiej

 • 8612/2002/III - 2002-07-09
  Umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdyni przy ul. Opata Hackiego

 • 8613/2002/III - 2002-07-09
  Rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej

 • 8614/2002/III - 2002-07-09
  Organizacji festynu rodzinnego dla Policji w dniu 27.07.2002r. przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji

 • 8615/2002/III - 2002-07-09
  Zlecenia wykonania badań laboratoryjnych mieszanek mineralno - asfaltowych wbudowywanych w nawierzchnie ulic na terenie Gdyni

 • 8616/2002/III - 2002-07-09
  Udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie wydzielenia geodezyjnego działek położonych przy ul. Grażyny

 • 8617/2002/III - 2002-07-09
  Zatwierdzenia wyników postepowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie koncepcji odernizacji kanałów deszczowych stanowiących odbiornik wód opadowych między innymi z ul. Dembińskiego w Gdyni

 • 8618/2002/III - 2002-07-09
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu ulica Gulgowskiego oraz zmiany terminu zgłoszenia gotowości do odbioru robót

 • 8619/2002/III - 2002-07-09
  Zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego do 30 000 EURO na wybór wykonawcy zadania 'wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Solnej w Gdyni'

 • 8620/2002/III - 2002-07-09
  Wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30 000 EURO na wykonanie zadania 'odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rogali do posesji nr 3 i 4 w Gdyni'

 • 8621/2002/III - 2002-07-09
  Ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Portowej 7 o pow. 37 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 8622/2002/III - 2002-07-09
  Zatwierdzenia zamówień publicznych do kwoty 3000 EURO na oczyszczanie chodnika ul. Powstania Styczniowego i Al. Zwycięstwa

 • 8623/2002/III - 2002-07-09
  Zamówienia w trybie do 3000 EURO na wyremontowanie tablic - planów miasta Gdyni przez firmę 'Media Projekt 4 Aldona Łuczak'

 • 8624/2002/III - 2002-07-09
  Udziału Gminy Gdynia w Międzynarodowych Targach Turystycznych 'Tour Salon' w Poznaniu w dniach 24 - 27.10.2002r.

 • 8625/2002/III - 2002-07-09
  Udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Nowogrodzkiej i Pomorskiej, w zakresie komunikacji

 • 8626/2002/III - 2002-07-09
  Przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30 000 EURO na remont nawierzchni w ul. Wiczlińskiej - pętla autobusowa na wysokości ul. Suchej

 • 8627/2002/III - 2002-07-09
  Wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 3000 EURO

 • 8628/2002/III - 2002-07-09
  Wyrażenia zgody na opracowanie dokumentacji budynków przy Al. Zwycięstwa 96/98 do 3000 EURO oraz zatwierdzenie wyboru oferenta

 • 8629/202/III - 2002-07-09
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na sporządzenie studium wykonalności dla projektu 'Pomorski Park Naukowo - Technologiczny'

 • 8630/2002/III - 2002-07-09
  Udzielenia zamówienia do 3000 EURO na wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 'Pomorski Park Naukowo - Technologiczny'

 • 8631/2002/III - 2002-07-09
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3000 EURO na organizację turnieju sportowego w okresie wakacyjnym dla dzieci z gdyńskich rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu

 • 8632/2002/III - 2002-07-09
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3000 EURO na organizację półkolonii letnich dla dzieci z gdyńskich rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 09.07.2002