Z dnia 2002-07-02

 • 8534/2002/III - 2002-07-02
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon Starego Obłuża

 • 8535/2002/III - 2002-07-02
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejonu przebiegu ulicy zbiorczej - Nowej Wiczlińskiej

 • 8536/2002/III - 2002-07-02
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino w Gdyni, ulica Chwarznieńska - odcinek leśny

 • 8537/2002/III - 2002-07-02
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Alei Zwycięstwa i ul. Świętopełka

 • 8538/2002/III - 2002-07-02
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka

 • 8539/2002/III - 2002-07-02
  zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na urządzenie skweru rekreacyjnego położonego przy ul. Knyszyńskiej

 • 8540/2002/III - 2002-07-02
  wyrażenia zgody na zakup i dostawę 12 sztuk ławek parkowych, które zostaną zamontowane na terenie dzielnic: Leszczynki, Chylonia, Działki Leśne, Karwiny w Gdyni

 • 8541/2002/III - 2002-07-02
  wyrażenia zgody na wykonanie projektu nasadzeń drzew i krzewów w dzielnicy Cisowa

 • 8542/2002/III - 2002-07-02
  zlecenia wykoszenia terenu zieleni przy ul. Starodworcowej w Gdyni

 • 8543/2002/III - 2002-07-02
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji słupów trakcyjno - oświetleniowych przy ul. Morskiej w Gdyni

 • 8544/2002/III - 2002-07-02
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania 'oświetlenie ulicy Skarbka'

 • 8545/2002/III - 2002-07-02
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia do 3.000 EURO na wykonanie inwentaryzacji zieleni i badań geologicznych gruntu dla wybudowania tymczasowych schodów terenowych od ul. Rybaków do przystani rybackiej w osiedlu Babie Doły

 • 8546/2002/III - 2002-07-02
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ulicy Zielonej

 • 8547/2002/III - 2002-07-02
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadnia :'odcinek sieci wodociągowej w ul. Puckiej'

 • 8548/2002/III - 2002-07-02
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przebudowy ul. Maciejewicza wraz z pętlą autobusową i uzbrojeniem w Gdyni Obłużu

 • 8549/2002/III - 2002-07-02
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie koncepcji ogólnej systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdyni

 • 8550/2002/III - 2002-07-02
  upoważnienia dyrektorów szkół/ placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gdynia do zawierania umów wynajmu pomieszczeń zbędnych na cele statutowe oraz wydzierżawienia powierzchni dachowych budynku na okres do dwóch lat

 • 8551/2002/III - 2002-07-02
  umorzenia odsetek karnych naliczonych z tytułu zaległości w opłatach kosztów eksploatacyjnych za lokal użytkowy przy ul. Bp. Dominika 29

 • 8552/2002/III - 2002-07-02
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA

 • 8553/2002/III - 2002-07-02
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 8554/2002/III - 2002-07-02
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Racławickiej w Gdyni

 • 8555/2002/III - 2002-07-02
  zmiany uchwały nr 6612/2001/III dotyczącej ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gorczycowej w Gdyni

 • 8556/2002/III - 2002-07-02
  zmiany uchwały nr 7269/2001/III dotyczącej ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mariackiej 5 w Gdyni

 • 8557/2002/III - 2002-07-02
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Imbirowej 8

 • 8558/2002/III - 2002-07-02
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ulicy Żeliwnej

 • 8559/2002/III - 2002-07-02
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chylońskiej 44

 • 8560/2002/III - 2002-07-02
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nauczycielskiej

 • 8561/2002/III - 2002-07-02
  ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul.Halickiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 8562/2002/III - 2002-07-02
  8562/2002/III

 • 8563/2002/III - 2002-07-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul.Widnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8564/2002/III - 2002-07-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul.Rolniczej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8565/2002/III - 2002-07-02
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 30.000 EURO na wykonywanie wyceny nieruchomości mieszkalnych przeznaczonych do zbycia i nabycia przez Gminę Miasta Gdyni

 • 8566/2002/III - 2002-07-02
  użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Bernadowskiej

 • 8567/2002/III - 2002-07-02
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej 22/26

 • 8568/2002/III - 2002-07-02
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 49 - 55

 • 8569/2002/III - 2002-07-02
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. II MPS

 • 8570/2002/III - 2002-07-02
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Warszawskiej 15 - 25

 • 8571/2002/III - 2002-07-02
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Stawnej 1

 • 8572/2002/III - 2002-07-02
  umorzenia czynszu z tytułu umowy dzierżawy nr MG/114/2001 zawartej na grunt położony przy ul. Rybaków

 • 8573/2002/III - 2002-07-02
  udzielenia zamówienia o wartości do 3.000 EURO na wykonanie 12 flag okolicznościowych

 • 8574/2002/III - 2002-07-02
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej miasta Gdyni

 • 8575/2002/III - 2002-07-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zakup magnetowidu na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta Gdyni

 • 8576/2002/III - 2002-07-02
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr SOO/977/01/UI na opracowanie projektu budowlano wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Płk. Dąbka

 • 8577/2002/III - 2002-07-02
  akceptacji umowy dodatkowej nr 3 do umowy nr 119/99 dotyczącej pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją budowy ul.. Żółkiewskiego

 • 8578/2002/III - 2002-07-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Skarbka

 • 8580/2002/III - 2002-07-02
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania 'budowa ulicy Kaprów'

 • 8579/2002/III - 2002-07-02
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr SOO/1185a/01/UI na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją ul. Kowieńskiej

 • 8581/2002/III - 2002-07-02
  wystąpienia o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy przystanku autobusowego wraz z przebudową ulicy w rejonie budynku przy ul. Płk. Dąbka 247

 • 8582/2002/III - 2002-07-02
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zlecenia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ulicy Świętojańskiej - etap - I

 • 8583/2002/III - 2002-07-02
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: 'modernizacja odprowadzenia wód deszczowych z terenów leśnych osiedla Witomino do rzeki Kaczej'

 • 8584/2002/III - 2002-07-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na najem gruntu niezbędnego dla modernizacji odprowadzenia wód deszczowych z terenów leśnych osiedla Witomino do rzeki Kaczej'

 • 8585/2002/III - 2002-07-02
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w ul. Długiej, Wąskiej i Poprzecznej

 • 8586/2002/III - 2002-07-02
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę ul. Myśliwskiej

 • 8587/2002/III - 2002-07-02
  wyrażenia zgody na zakup i dostawę 17 sztuk ławek parkowych, które zostaną zamontowane na terenie dzielnic: Witomino Radiostacja, Orłowo, Śródmieście

 • 8588/2002/III - 2002-07-02
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości Gruntowej położonej przy ul. Słowiczej

 • 8589/2002/III - 2002-07-02
  dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2002 r

 • 8590/2002/III - 2002-07-02
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 50 - 56 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym

 • 8591/2002/III - 2002-07-02
  Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Podolskiej przeznaczonej do sprzedaży

 • 8592/2002/III - 2002-07-02
  Zmiana uchwały nr 7914/2002/III dotyczącej ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej i ul. Spokojnej

 • 8593/2002/III - 2002-07-02
  Wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Zarząd Miasta Gdyni z Polskim Związkiem Żeglarskim na organizacje regat Mistrzostwa Świata Juniorów ISTA w 2004 r.

 • 8594/2002/III - 2002-07-02
  Organizacji jubileuszowej X edycji festiwalu GDYNIA SUMMER JAZZ DAYS’2002

 • 8597/2002/III - 2002-07-02
  Udzielenia zamówienia do 3000 EURO na przestawienie słupa oświetleniowego w Parku Marysieńki w Gdyni - Orłowie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 02.07.2002