Z dnia 2002-12-17

 • 159/2002/IV/S - 2002-12-17
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami

 • 160/2002/IV/S - 2002-12-17
  upoważnienia Marka Stępy - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami

 • 161/2002/IV/S - 2002-12-17
  upoważnienia Joanny Janulewicz Sierant - naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 • 162/2002/IV/S - 2002-12-17
  upoważnienia Elżbiety Wiłuckiej - Psyta zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 • 163/2002/IV/S - 2002-12-17
  upoważnienia Elżbiety Wiłuckiej - Psyta zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami

 • 164/2002/IV/S - 2002-12-17
  upoważnienia Mirosławy Szwarc do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta miasta

 • 165/2002/IV/S - 2002-12-17
  cofnięcia upoważnienia dla pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni

 • 166/2002/IV/K - 2002-12-17
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2002

 • 167/2002/IV/K - 2002-12-17
  zmiany uchwały nr 7109/2002 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2002 r.

 • 168/2002/IV/K - 2002-12-17
  zmiany uchwały nr 7275/2002 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2002 roku

 • 169/2002/IV/S - 2002-12-17
  zakupu niezbędnego wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Wiczlino

 • 170/2002/IV/P - 2002-12-17
  dotacji na kontynuację zadania Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2003 - 2004

 • 171/2002/IV/P - 2002-12-17
  wystąpienia z wnioskiem o dotacje do Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej w Warszawie w celu dofinansowania wizyty mieszkańców Kilonii w Gdyni

 • 172/2002/IV/P - 2002-12-17
  zawarcia umowy o dzieło na przygotowanie prezentacji dotyczącej działań samorządu miasta Gdyni na rzecz osób niepełnosprawnych

 • 173/2002/IV/P - 2002-12-17
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście imprezy pod nazwą "Spotkanie opłatkowe przy kolędach"

 • 174/2002/IV/S - 2002-12-17
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup artykułów malarskich dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 175/2002/IV/U - 2002-12-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia prasowego

 • 176/2002/IV/U - 2002-12-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie zaleceń odbiorowych dla zadnia realizowanego w formie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych pn. Iluminacja kościoła p.w. Św. Andrzeja Boboli

 • 177/2002/IV/U - 2002-12-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie uzupełnienia do Projektu nasadzeń roślinnych dla terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6

 • 178/2002/IV/U - 2002-12-17
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki powyżej 20.000 EURO na dostawę energii elektrycznej i utrzymanie oświetlenia ulic w Gdyni

 • 179/2002/IV/R - 2002-12-17
  zmiany uchwały nr 7823/02/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej zawarcia umowy z Fundacją "OAZA’

 • 180/2002/IV/O - 2002-12-17
  wysokości dotacji dla siedmiorga niewidzących uczniów Gdyńskiej Szkoły Społecznej i Gdyńskiej Szkoły Społecznej - Gimnazjum od 01.01.do 31.12.2003 r.

 • 181/2002/IV/O - 2002-12-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na realizację zadania związanego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 • 182/2002/IV/M - 2002-12-17
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej

 • 183/2002/IV/M - 2002-12-17
  zwrotu nadpłaty czynszu najmu lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 98 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni

 • 184/2002/IV/M - 2002-12-17
  zwrotu nadpłaty czynszu najmu lokalu użytkowego przy ul. Starowiejskiej 36 - 38 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni

 • 185/2002/IV/M - 2002-12-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętopełka 19 - 23

 • 186/2002/IV/M - 2002-12-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej 93

 • 187/2002/IV/M - 2002-12-17
  zmiany uchwały nr 7603/02/III dotyczącej określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. 10 Lutego - "Centrum Kwiatkowskiego"

 • 188/2002/IV/M - 2002-12-17
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Mickiewicza 25

 • 189/2002/IV/M - 2002-12-17
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy Al. Piłsudskiego 50 A

 • 190/2002/IV/M - 2002-12-17
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Wójta Radtkego 22

 • 191/2002/IV/M - 2002-12-17
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Derdowskiego 9-11 i Świętojańskiej 1

 • 192/2002/IV/P - 2002-12-17
  zawarcia umowy o dzieło na wykonanie zdjęć dokumentujących wystawy prezentowane w Galerii "Ratusz"

 • 193/2002/IV/P - 2002-12-17
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu Gdyni

 • 194/2002/IV/S - 2002-12-17
  wyrażenia zgody na zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej

 • 195/2002/IV/U - 2002-12-17
  akceptacji aneksu nr 1/2002 do umowy nr SOO/XI - 0712/02 dotyczącej uczestnictwa w projekcie "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w pierścieniu Zatoki Gdańskiej"

 • 196/2002/IV/S - 2002-12-17
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30.000 EURO na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych do Urzędu Miasta Gdyni w roku 2003

 • 197/2002/IV/U - 2002-12-17
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na "Oświetlenie ulic Gdyni"

 • 198/2002/IV/U - 2002-12-17
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO pn. "Szalety miejskie w Gdyni"

 • 199/2002/IV/U - 2002-12-17
  udzielenia zamówienia do 3.000 EURO na wykonanie projektu usunięcia kolizji energetycznej linii napowietrznej w rejonie ulic Wyspiańskiego i Moniuszki

 • 200/2002/IV/U - 2002-12-17
  udzielenia zamówienia do 3.000 EURO na przebudowę zasilania energetycznego do szaletu miejskiego na Placu Grunwaldzkim

 • 201/2002/IV/S - 2002-12-17
  udzielenia zamówienia do 3.000 EURO na wykonanie okablowania lokalu Urzędu Miasta Gdyni w budynku przy ul. Partyzantów 42

 • 202/2002/IV/S - 2002-12-17
  rocznej opieki autorskiej i asysty technicznej dla programów komputerowych

 • 203/2002/IV/M - 2002-12-17
  upoważnienia Bogusława Stasiaka i Marka Stępy Wiceprezydentów Miasta Gdyni do podpisania w imieniu miasta umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych położnych przy ul. 10 Lutego - "Centrum Kwiatkowskiego"

 • 204/2002/IV/S - 2002-12-17
  zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Orłowo

 • 205/2002/IV/S - 2002-12-17
  zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Wielki Kack

 • 206/2002/IV/S - 2002-12-17
  wyrażenia zgody na zakup biletów kolejowych jednorazowego przejazdu dla pracowników Urzędu Miasta

 • 207/2002/IV/M - 2002-12-17
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w umowie dzierżawy na grunt położony przy ul. Ignacego Krasickiego

 • 208/2002/IV/S - 2002-12-17
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na rozszerzenie systemu komputerowego FKORG o funkcję umożliwiającą automatyczne generowanie sprawozdań do RIO

 • 209/2002/IV/M - 2002-12-17
  upoważnienia do podpisania protokołów rokowań i aktów notarialnych

 • 210/2002/IV/M - 2002-12-17
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 211/2002/IV/M - 2002-12-17
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 212/2002/IV/M - 2002-12-17
  nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla laureatów IV Konkursu "Gdyńska Szopka"

 • 213/2002/IV/M - 2002-12-17
  wykonania usługi piaskowania szyb w ścianie działowej w pomieszczeniu nr 104 w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 214/2002/IV/P - 2002-12-17
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na montaż i demontaż flag reklamowych na ul. Świętojańskiej

 • 215/2002/IV/P - 2002-12-17
  rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na druk kalendarza na rok 2003

 • 216/2002/IV/P - 2002-12-17
  zakupienia autorskich praw majątkowych do materiału fotograficznego do kalendarza na rok 2003

 • 217/2002/IV/M - 2002-12-17
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dobudowę rampy z pochylnią na potrzeby Poradni Dziecięcej w budynku użytkowanym przez NZOZ Przychodnia Lekarska "Działki Leśne".

 • 218/2002/IV/S - 2002-12-17
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup oprogramowania komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni

 • 219/2002/IV/M - 2002-12-17
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. o.o.

 • 220/2002/IV/M - 2002-12-17
  użyczenia nieruchomości gruntowej, zabudowanej stacją transformatorową z wyposażeniem i liniami kablowymi, położonej przy ul. Łużyckiej 2

 • 221/2002/IV/R - 2002-12-17
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla instalacji "Pomorski Park Technologiczny w Gdyni - Al. Zwycięstwa 96/98"

 • 222/2002/IV/P - 2002-12-17
  warunków przyjęcia "Raportu ze stanu przygotowania imprezy Cutty Sark Tall Ships

 • 223/2002/IV/P - 2002-12-17
  zmiany treści uchwały nr 9387/2002/III dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego

 • 224/2002/IV/U - 2002-12-17
  przedłużenia terminu wykonania projektu budowlano - wykonawczego ul. Żwirowej

 • 225/2002/IV/P - 2002-12-17
  wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie konkursu "Gdyński biznesplan"

 • 226/2002/IV/P - 2002-12-17
  przyjęcia treści umowy dotyczącej organizacji konkursu "Gdyński biznesplan"

 • 227/2002/IV/M - 2002-12-17
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Partyzantów 35.

 • 228/2002/IV/M - 2002-12-17
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Turkusowej - Płk. Dąbka

 • 229/2002/IV/M - 2002-12-17
  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu z rokowań oraz umowy notarialnej na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Sojowej 24.

 • 230/2002/IV/M - 2002-12-17
  upoważnienia do podpisania protokołów rokowań i aktów notarialnych

 • 231/2002/IV/U - 2002-12-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "Budowa III - go etapu ul. Gryfa Pomorskiego"

 • 232/2002/IV/U - 2002-12-17
  zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 233/2002/IV/U - 2002-12-17
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na konserwację kserokopiarek Canon, Sharp, Mita i Lanier i innych

 • 234/2002/IV/U - 2002-12-17
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie druków na indywidualne zamówienia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.12.2002