Z dnia 2002-12-10

 • 100/2002/IV/U - 2002-12-10
  upoważnienia do podpisania aneksu 5/2002 do umowy nr SOO/571/01/UI dotyczącej przebudowy Szkoły Podstawowej Nr 19

 • 101/2002/IV/U - 2002-12-10
  upoważnienia do podpisania aneksu 3/2002 do umowy nr KB/400/UI/108/W/2002 dotyczącej "Rozbudowy V Liceum Ogólnokształcącego"

 • 102/2002/IV/P - 2002-12-10
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na uwierzytelnienie przysięgłe tłumaczenia z j. angielskiego na j. polski Umowy Portowej oraz Umowy Nowacji i Rozwiązywania Zobowiązań

 • 103/2002/IV/U - 2002-12-10
  udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu: "oświetlenie ulicy Starogardzkiej róg Chylońskiej"

 • 104/2002/IV/P - 2002-12-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wydanie biuletynu informacyjnego dla Rady Dzielnicy Pogórze

 • 105/2002/IV/O - 2002-12-10
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie usługi "odławianie zwierząt"

 • 106/2002/IV/S - 2002-12-10
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Urzędu Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych

 • 107/2002/IV/S - 2002-12-10
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na usługę konserwacji systemu "PentaKoszt" eksploatowanego w Wydziale Budynków i Wydziale Dróg i Komunikacji"

 • 108/2002/IV/S - 2002-12-10
  zakupu oprogramowania Microsoft dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni

 • 109/2002/IV/M - 2002-12-10
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na dobudowę rampy z pochylnią dla potrzeb Poradni Dziecięcej w budynku N ZOZ Przychodni Lekarskiej "Działki Leśne"

 • 110/2002/IV/M - 2002-12-10
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 135 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony

 • 111/2002/IV/M - 2002-12-10
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętopełka przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony

 • 112/2002/IV/P - 2002-12-10
  nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów V Konkursu Fotografii Prasowej

 • 113/2002/IV/K - 2002-12-10
  umorzenia należności z tytułu dzierżawy terenu położonego przy ul. Hutniczej

 • 114/2002/IV/U - 2002-12-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie oświetlenia ulicy Starogardzkiej w Gdyni na odcinku od ul. Wejherowskiej do rogu ul. Chylońskiej

 • 115/2002/IV/U - 2002-12-10
  przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie ekspertyz technicznych istniejących konstrukcji jezdni

 • 116/2002/IV/S - 2002-12-10
  przedłużenia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Cisowa

 • 117/2002/IV/S - 2002-12-10
  przedłużenia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo

 • 118/2002/IV/P - 2002-12-10
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście imprezy choinkowej pt. "Muzyczny Kulig Świętego Mikołaja"

 • 119/2002/IV/U - 2002-12-10
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "Budowa ul. Zbożowej" realizowanej w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 120/2002/IV/P - 2002-12-10
  wyrażenia zgody na zakup wina w trybie do 3.000 EURO na uroczystości wręczenia medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"

 • 121/2002/IV/P - 2002-12-10
  wyrażenia zgody na pranie firan znajdujących się w Sali Ślubów

 • 122/2002/IV/S - 2002-12-10
  upoważnienia Jolanty Steppy - naczelnika Wydziału Spraw Lokalowych do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta

 • 123/2002/IV/S - 2002-12-10
  upoważnienia Jolanty Józekowskiej - zastępcy naczelnika Wydziału Spraw Lokalowych do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta

 • 124/2002/IV/u - 2002-12-10
  upoważnienia do podpisania umowy w sprawie budowy II - go etapu ulicy Waleriana Szefki w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 125/2002/IV/P - 2002-12-10
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu koncepcji instalacji monitoringu

 • 126/2002/IV/P - 2002-12-10
  umorzenia należności od Pani T. Lubianiec - byłej księgowej Warsztatów Szkolnych działających przy Zespole Szkół Mechanicznych

 • 127/2002/IV/P - 2002-12-10
  użyczenia sprzętu komputerowego na potrzeby Pomorskiego Miasteczka Zawodów w Gdyni w latach 2003 - 2004

 • 128/2002/IV/S - 2002-12-10
  aktualizacji bazy serwisu prawnego - Lex Omega z opcją Komentarz

 • 129/2002/IV/O - 2002-12-10
  upoważnienia do podpisania umowy na odpłatne korzystanie ze Schroniska dla bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo" przez gminę Rumia

 • 130/2002/IV/S - 2002-12-10
  upoważnienia Joanny Janulewicz - Sierant do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni

 • 131/2002/IV/S - 2002-12-10
  upoważnienia Elżbiety Wiłuckiej - Psyta do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni

 • 132/2002/IV/S - 2002-12-10
  zabudowy wnęki w pokoju 121 , zainstalowanie drzwi pomiędzy pokojami 119 oraz 120 w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 133/2002/IV/S - 2002-12-10
  wyrażenia zgody na czyszczenie wykładzin w pokojach Urzędu Miasta Gdyni

 • 134/2002/IV/S - 2002-12-10
  wzmocnienia poręczy na klatce schodowej od ul. Bema w Budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 135/2002/IV/U - 2002-12-10
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na ustawienie koszy ulicznych

 • 136/2002/IV/S - 2002-12-10
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na utrzymanie czystości w lokalach podległych Urzędowi Miasta Gdyni

 • 137/2002/IV/S - 2002-12-10
  powierzenia Panu Michałowi Guciowi - Wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni

 • 138/2002/IV/S - 2002-12-10
  powierzenia Pani Ewie Łowkiel - Wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni

 • 139/2002/IV/S - 2002-12-10
  powierzenia Panu Bogusławowi Stasiakowi - Wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni

 • 140/2002/IV/S - 2002-12-10
  powierzenia Panu Markowi Stępie - Wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni

 • 141/2002/IV/S - 2002-12-10
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami

 • 142/2002/IV/S - 2002-12-10
  upoważnienia Joanny Janulewicz - Sierant naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami

 • 143/2002/IV/M - 2002-12-10
  przyjęcia trybu zamówienia publicznego w formie zapytania o cenę na świadczenie usług w zakresie wyceny lokali użytkowych

 • 144/2002/IV/U - 2002-12-10
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu stanu technicznego nowo wybudowanej drogi publicznej - Droga Gdyńska

 • 145/2002/IV/P - 2002-12-10
  podpisania "Umowy Nowacji i Rozwiązania Zobowiązania"

 • 146/2002/IV/U - 2002-12-10
  przedłużenia umownego terminu wykonania okresowej kontroli stanu technicznego Estakady Kwiatkowskiego

 • 147/2002/IV/U - 2002-12-10
  upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie wykonania umowy KB/744/UK/125/W/2002

 • 148/2002/IV/P - 2002-12-10
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację zabawy sylwestrowej dla mieszkańców miasta

 • 149/2002/IV/P - 2002-12-10
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup flag gdyńskich

 • 150/2002/IV/S - 2002-12-10
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie budynków Urzędu Miasta Gdyni

 • 151/2002/IV/S - 2002-12-10
  wyrażenia zgody na zakup teczki typu M3

 • 152/2002/IV/P - 2002-12-10
  udzielenia zamówienia publicznego na kolportaż druków bezadresowych

 • 153/2002/IV/P - 2002-12-10
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na skład, druk i kolportaż tygodnika "Ratusz’

 • 154/2002/IV/P - 2002-12-10
  sprowadzenia do Gdyni wozu strażackiego

 • 155/2002/IV/P - 2002-12-10
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie 20 flag okolicznościowych z nadrukiem "Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku"

 • 156/2002/IV/P - 2002-12-10
  reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na IX Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Gminy Rzeczypospolitej Polski Euroregionu Bałtyk

 • 157/2002/IV/P - 2002-12-10
  upoważnienia do zawarcia porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, kierujących uczniów na kursy teoretycznej nauki zawodu

 • 158/2002/IV/P - 2002-12-10
  zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendantem Miejskiej Policji w Gdyni dotyczącego przekazania środków na wypłatę nagród za osiągnięcia w zakresie służby prewencyjnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 10.12.2002