Ochrona danych osobowych


KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego sekretariat@lis.gdynia.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl  lub iod@eduodo.pl .

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO w celach:
a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in.:
     - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
     - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
     - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
c) realizacji wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
d) realizacji zadań wynikających ze statutu administratora,
e) promocyjnych na podstawie wyrażonej zgody.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych. Dane zbierane na podstawie zgody są dobrowolne.

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ewa Gozdalik
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 29.05.2019
Data udostępnienia informacji: 29.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2023 11:47 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
16.02.2023 11:41 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
16.02.2023 11:38 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
01.02.2023 14:44 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
16.06.2020 08:43 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
14.05.2020 11:26 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
04.05.2020 10:04 Zmiana załącznika Ewa Gozdalik
28.04.2020 11:17 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
22.04.2020 10:00 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
06.03.2020 09:02 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
06.03.2020 09:01 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
06.03.2020 09:01 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
06.03.2020 08:59 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.10.2019 11:37 Dodanie informacji Ewa Gozdalik