Ochrona danych osobowych


POLITYKA PRYWATNOSCI PORTALU:
https://bip.um.gdynia.pl/jednostki-i-firmy-zwiazane-z-samorzadem,467/jednostki-i-firmy-zwiazane-z-samorzadem,497510
 
 
PRZEDMIOT POLITYKI
 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną https://bip.um.gdynia.pl/jednostki-i-firmy-zwiazane-z-samorzadem,467/jednostki-i-firmy-zwiazane-z-samorzadem,497510 (zwanego dalej „Portalem”).
 
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 
Administratorem danych osobowych [ADO] Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia (zwany dalej „Administratorem”).
 
KONTAKT
 
1.       Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych osobowych:
1)      listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
2)      za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@lis.gdynia.pl
3)      za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp
 
2.       Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osbowych, Panią Aleksandrą Cnota-Mikołajec:
1)      listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
2)      za pomocą poczty elektronicznej: iod@eduodo.pl
3)      za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp
 
3.       Może się Pani/Pan skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
1)      Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
2)      Telefonicznie: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00
3)      Za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.pl
 
 
PODSTAWA PRAWNA
 
Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
 
Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Portalu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 
AUTOMATYZACJA POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Wszystkie informacje o Użytkownikach zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia przez nich stron internetowych Portalu. Informacje te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych Portalu.
 
ZASADY PRZETWARZANIA NUMERÓW IP
 
Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Portalu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Portalu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
 
PLIKI COOKIES
 
1.       Portal w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 
2.        Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Portalu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
 
3.        Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
 
A)      w przeglądarce Internet Explorer,
B)      w przeglądarce Mozilla Firefox,
C)      w przeglądarce Chrome,
D)      w przeglądarce Opera, albo
E)      w przeglądarce Safari
 
z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.
 
GOOGLE ANALYTICS
 
Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
 
STRONY PARTNERÓW
 
Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki mogą być umieszczone w Portalu podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).
 
AKCEPTACJA POLITYKI
 
Portal https://bip.um.gdynia.pl/jednostki-i-firmy-zwiazane-z-samorzadem,467/jednostki-i-firmy-zwiazane-z-samorzadem,497510zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze strony internetowej:
https://bip.um.gdynia.pl/jednostki-i-firmy-zwiazane-z-samorzadem,467/jednostki-i-firmy-zwiazane-z-samorzadem,497510 użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.
 
PRAWA UŻYTKOWNIKA
 
1.       Posiada Pani/Pan prawo do:
A)      żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
B)      żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
C)      żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
D)      żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
E)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
F)       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
G)     wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
 
2.       Nie posiada Pani/Pan prawa do:
A)      żądania usunięcia swoich danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 RODO, (podstawa prawna: art. 17 ust 3 lit d).
 
3.       Ograniczeniom podlega Pani/Pana prawo do:
A)      żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO). Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych. (podstawa prawna: Art. 22b ust 3 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. I. z 202 r. poz. 164)
B)      żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
C)       żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.
 
 Powyższe informacje  znajdziesz w  polityce prywatności portalu internetowego https://bip.um.gdynia.pl/jednostki-i-firmy-zwiazane-z-samorzadem,467/jednostki-i-firmy-zwiazane-z-samorzadem,497510 (link do polityki prywatności). Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.​

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ewa Gozdalik
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 29.05.2019
Data udostępnienia informacji: 29.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2023 14:44 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
16.06.2020 08:43 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
14.05.2020 11:26 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
04.05.2020 10:04 Zmiana załącznika Ewa Gozdalik
28.04.2020 11:17 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
22.04.2020 10:00 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
06.03.2020 09:02 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
06.03.2020 09:01 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
06.03.2020 09:01 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
06.03.2020 08:59 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.10.2019 11:37 Dodanie informacji Ewa Gozdalik